KontaktNa �vod

 O n�s

 Produkty

 Referencie

 Kde n�s n�jdete

 

V�tame V�s

Ш ZAMEX s.r.o.

 

N�� v�robn� sortiment tvor� z�kazkov� v�roba pod�a individu�lnych po�iadaviek z�kazn�ka s d�razom na kvalitu produkcie.

 

Vzh�adom na na�u flexibilitu sme schopn� rie�i� komplexn� dod�vku z�mo�n�ckych v�robkov pre rodinn� domy ako aj pre v���ie projekty ako s� napr�klad stavby bytov�ch a polyfunk�n�ch domov, obchodn�ch stred�sk, skladov �i priemyseln�ch objektov:

 

                                               

         br�ny                            ploty            z�bradlia a schodisk�       stavebn� kon�trukcie

 

                       

                                                                             

   komplexn� dod�vka z�mo�n�ckych                                     a in� z�mo�n�cke produkty.

       v�robkov pre v���ie v�stavby                           

 

 

 ZAMEX s.r.o.

 445

 925 27 Ve�k� Grob

 

 mobil: +421 (0) 905 273 359

 tel/fax: +421 (0) 31 784 61 94

 e-mail: info@zamex.sk

 

 
� 2007 - 2010 ZAMEX s.r.o., v�etky pr�va vyhraden�

website by � 2007 - 2010 info@centrumnehnutelnosti.sk